Leveringsvoorwaarden Factor Psy

  1. Eén- of meerdaagse workshops in eigen beheer
  2. Groepssupervisie
  3. In-company trainingen
  1. Eén- of meerdaagse workshops

Factor Psy verbindt zich ertoe:– De deelnemer de cursus waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld aan te bieden. 

Factor Psy zal de volgende werkzaamheden verrichten, na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier:

– Het per mail toesturen van een bevestiging van ontvangst

– Deelnemer opnemen in de deelnemerslijst

– Deelnemer uiterlijk 1 maand voor de start van de cursus bericht te sturen over de start van de cursus, de wijze van betalen, de betalingstermijn, te bestuderen literatuur en wijze van toetsing. De deelnemer heeft een bedenktijd van 14 dagen vanaf aanmelding.

– Overgaan tot het verstrekken van een certificaat bij het volgen van minstens 90% van de cursusuren

– Zorgdragen voor accreditatie bij de beroepsverenigingen voor zover die op de website worden vermeld, en alle administratieve handelingen die aan deze accreditatie verbonden zijn, indien van toepassing.

De deelnemer verbindt zich ertoe:– Tijdens de aanmelding alle informatie te verschaffen die Factor Psy relevant acht om te beoordelen of de deelnemer voldoet aan de vooropleidingseisen. De deelnemer dient zich te realiseren dat verschaffing van onvolledige of onjuiste informatie aanleiding kan zijn om deelname aan de cursus te weigeren.

– Na aanmelding middels het aanmeldingsformulier (via fikket) het cursusbedrag te betalen, met in achtneming van de 14 dagen bedenktijd vanaf de dag van aanmelding. Binnen deze termijn van 14 dagen wordt bij annulering het volledige cursusbedrag door Factor Psy terugbetaald.

– tot het volgen van de cursus na aanmelding, tenzij de deelnemer deze annuleert. De datum waarop een annuleringsbericht wordt ontvangen geldt als tijdstip van annulering. De deelnemer wordt dan gehouden aan de annuleringsvoorwaarden, zoals vermeld in het aanmeldingsformulier.

– Te voldoen aan de aanwezigheidsplicht. Wanneer hier niet aan kan worden voldaan zal de deelnemer overleg plegen met de docent(en) over het inhalen van de gemiste cursusstof Mogelijkheden hiervoor zijn een maken van een opdracht of het volgen van betaalde supervisie-uren. De verantwoordelijkheid voor het inhalen van gemiste uren ligt bij de deelnemer. Wanneer het niet mogelijk blijkt de gemiste cursusstof in te halen zal geen certificaat of bewijs van deelname worden verstrekt.

Geheimhouding: Factor Psy garandeert de deelnemer informatie die zij van de deelnemer ter beschikking krijgt nimmer ter beschikking te stellen aan derden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de deelnemer. 

Annuleringsvoorwaarden deelnemer: Deelnemers hebben vanaf aanmelding 14 dagen om hun inschrijving te herroepen. Annulering na die datum, leidt tot 50 euro administratiekosten. Annulering van de inschrijving door de deelnemer is mogelijk onder de volgende voorwaarden: 

– U kunt de opleiding tot 12 weken voor aanvang annuleren 

– Bij annulering tot 8 weken voor de startdatum wordt er 50% van het volledige bedrag in rekening gebracht. 

– Bij annulering korter dan 8 weken voor de startdatum kan geen restitutie meer plaatsvinden. 

– Wanneer u binnen 12 weken annuleert voor aanvang van de opleiding, kan u zelf een vervanger voorstellen die door Factor Psy goedgekeurd moet worden volgens de voorwaarden van deelname of kan Factor Psy een vervanger van de wachtlijst laten deelnemen. Ook hiervoor wordt 50,- euro administratiekosten in rekening gebracht. 

Annuleringsvoorwaarden Factor Psy:– Factor Psy heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen met opgave van redenen te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele opleiding te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een opleiding vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen volledige restitutie van de betaling plaats (binnen de gestelde termijn van 14 dagen). Factor Psy vergoedt maximaal het bedrag van het inschrijvingsgeld. 

– Tot drie maanden voor het begin van de cursus behoudt Factor Psy zich zonder opgave van redenen het recht voor een cursusuitvoering te annuleren.

Kosten:– De kosten voor de cursussen die aangeboden worden door Factor Psy staan vermeld op de aankondiging van elke workshop (flyers/website)

– Bij de cursusprijs is inbegrepen:

  • Verstrekking van artikelen en hand-outs.
  •  Koffie, thee en lunch tijdens de pauzes.

– Kosten voor het inhalen van een gemiste cursusdag zijn op te vragen bij Factor Psy.

Betaling:– Aanmelding leidt tot de verplichting het volledige cursusbedrag te betalen, tenzij volgens de annuleringsvoorwaarden wordt afgezegd. 

– De betaling dient in één termijn plaats te vinden gelijktijdig met de inschrijving. 

– Inschrijving is pas definitief na betaling. . 

– Betaling geschied door overmaking van het cursusgeld naar de bankrekening van Factor Psy, te weten: IBANNL32 ASNB 0781 2362 58, t.n.v.  onder vermelding van de naam van de deelnemer en de startdatum van de cursus. 

Facturering:– Een factuur of betalingsbewijs wordt uiterlijk 14 dagen na betaling naar de deelnemer verstuurd. 

Copyrights en eigendomsrecht:Copyrights en eigendomsrecht van aangeleverd materiaal ligt bij de auteurs van de artikelen/het oefenmateriaal dan wel bij Factor Psy. In overleg met de docenten kan materiaal aangewend worden voor eigen gebruik.

Lieve Bruyninx is erkend gedragsherapeut (VVGT) en psychologe (VVKP, BFP, NIP). Factor Psy is geregistreerd als opleidingsinstituut bij het CRKBO. KVK:72422009. Bank: NL32 ASNB 0781 2362 58

2.  Groepssupervisie

Factor Psy verbindt zich ertoe:– De deelnemer de groepssupervisie waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld aan te bieden.

Factor Psy zal de volgende werkzaamheden verrichten, na ontvangst van de aanmelding via mail

– Het per mail toesturen van een bevestiging van ontvangst

– Deelnemer opnemen in de deelnemerslijst

– Deelnemer uiterlijk 14 dagen voor de start van de groepssupervisie bericht te sturen over de start van de cursus, de wijze van betalen en de betalingstermijn. De deelnemer heeft een bedenktijd van 14 dagen na aanmelding via fikket.

De deelnemer verbindt zich ertoe:– Tijdens de aanmelding alle informatie te verschaffen die Factor Psy relevant acht om te beoordelen of de deelnemer voldoet aan de vooropleidingseisen. De deelnemer dient zich te realiseren dat verschaffing van onvolledige of onjuiste informatie aanleiding kan zijn om deelname aan de supervisie te weigeren.

– Na aanmelding via mail het cursusbedrag te betalen, met in achtneming van de 14 dagen bedenktijd vanaf de dag van aanmelding. Binnen deze termijn van 14 dagen wordt bij annulering het volledige cursusbedrag door Factor Psy terugbetaald.

– tot het volgen van de groepssupervisie na aanmelding, tenzij de deelnemer deze annuleert. De datum waarop een annuleringsbericht wordt ontvangen geldt als tijdstip van annulering. De deelnemer wordt dan gehouden aan de annuleringsvoorwaarden, zoals vermeld in het aanmeldingsformulier.

– Er is geen aanwezigheidsplicht. De deelnemer betaald voor een blok. Indien zij een certificaat wenst, wordt dit opgemaakt op basis van de reëel gemaakte uren. 

Aandachtspunt: Bij deelname aan een groepssupervisie ligt op voorhand vast in welke groep en op welke data je meedoet. Dit betekent dat een deelnemer niet zonder extra kosten een gemiste sessie kan inhalen.

Geheimhouding:Factor Psy garandeert de deelnemer informatie die zij van de deelnemer ter beschikking krijgt nimmer ter beschikking te stellen aan derden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de deelnemer. 

Annuleringsvoorwaarden deelnemer:Deelnemers hebben vanaf aanmelding via mail 14 dagen om hun inschrijving te herroepen.

Annulering na die datum, leidt tot 50 euro administratiekosten.

Annulering van de inschrijving door de deelnemer is mogelijk onder de volgende voorwaarden: 

– U kunt de opleiding tot 12 weken voor aanvang annuleren mits betaling van administratiekosten.

– Bij annulering tot 8 weken voor de startdatum wordt er 50% van het volledige bedrag in rekening gebracht. 

– Bij annulering korter dan 8 weken voor de startdatum kan geen restitutie meer plaatsvinden. 

– Wanneer u binnen 12 weken annuleert voor aanvang van de groepssupervisie, kan u zelf een vervanger voorstellen die door Factor Psy goedgekeurd moet worden volgens de voorwaarden van deelname of kan Factor Psy een vervanger van de wachtlijst laten deelnemen. Ook hiervoor wordt 50,- euro administratiekosten in rekening gebracht.

Annuleringsvoorwaarden Factor Psy:– Factor Psy heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere groepssupervisiemomenten met opgave van redenen te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen het hele supervisieblok te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een groepssupervisieblok, vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen volledige restitutie van de betaling plaats (binnen de gestelde termijn van 14 dagen). Factor Psy vergoedt maximaal het bedrag van het inschrijvingsgeld.

– Tot drie maanden voor het begin van de cursus behoudt Factor Psy zich zonder opgave van redenen het recht voor een cursusuitvoering te annuleren.

Kosten– De kosten voor groepssupervisie die aangeboden worden door Factor Psy staan vermeld op elke aankondiging (mailing/flyers/website)

Betaling- Aanmelding leidt tot de verplichting het volledige bedrag te betalen, tenzij volgens de annuleringsvoorwaarden wordt afgezegd.

– De betaling dient in één termijn plaats te vinden gelijktijdig met de inschrijving. 

– Inschrijving is pas definitief na betaling.

– Betaling geschiedt door overmaking van het cursusgeld naar de bankrekening van Factor Psy, te weten: IBAN NL32 ASNB 0781 2362 58, t.n.v.  onder vermelding van de naam van de deelnemer, de startdatum van de groepssupervisie en het tijdsslot.

Facturering– Een factuur wordt uiterlijk 14 dagen na betaling naar de deelnemer verstuurd. 

Copyrights en eigendomsrechtCopyrights en eigendomsrecht van aangeleverd materiaal ligt bij de auteurs van de artikelen/het oefenmateriaal dan wel bij Factor Psy. In overleg met de supervisor kan materiaal aangewend worden voor eigen gebruik.

Lieve Bruyninx is erkend gedragsherapeut (VVGT) en psychologe (VVKP, BFP, NIP).

Factor Psy is geregistreerd als opleidingsinstituut bij het CRKBO. KVK:72422009 Bank: NL32 ASNB 0781 2362 58

3. In company training

Prijzen:1. Bij inschrijving via een offerte/overeenkomst van opdracht gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld op de offerte/overeenkomst van opdracht die door ‘Factor Psy’ is uitgegeven. 2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal niet inbegrepen, tenzij anders is vermeld. 3. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden ze inclusief BTW in rekening gebracht. 6. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. 7. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Betaling: 1. Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 zendt ‘Factor Psy’een factuur met betrekking tot de betreffende cursus aan de opdrachtgever. 2. Betaling dient door de opdrachtgever te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld;door middel van storting op een door ‘Factor Psy’aangewezen bankrekening. 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. 5. Wanneer er een betalingsherinnering volgt en de opdrachtgever voldoet binnen de daarop gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen, dan is ‘Factor Psy’ zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. 6. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25. 7. Bij betalingsachterstand is ‘Factor Psy’ gerechtigd verdere activiteiten op te schorten totdat de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Annulering door de opdrachtgever 1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake de cursus kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail tot en met vier (4) weken voor de geplande eerste cursusdag. 2. Bij annulering minder dan vier (4) weken voor de eerste cursusdag wordt 100% van het verschuldigde cursusbedrag in rekening gebracht. 3. Annulering door de opdrachtgever van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.

Verhindering van de cursist 1. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk. Voor deze vervanging is de opdrachtgever/cursist geen extra kosten verschuldigd. 2. . Bij minimaal 90% aanwezigheid wordt een certificaat uitgereikt. 3. In overleg met de docent kan gezocht worden naar het inhalen van de gemiste uren middels, alternatieve opdrachten en/of betaalde supervisie-uren of een ander gezamenlijk overeengekomen alternatief.

Annulering door ‘Factor Psy’ 1.‘Factor Psy’ behoudt zich het recht voor bij uitzonderlijke omstandigheden de cursus of een cursusdag te annuleren. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. 2. ‘Factor Psy’zal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. 3. Waar mogelijk biedt ‘Factor Psy’de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt,wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

Aansprakelijkheid 1. ‘Factor Psy’is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van ‘Factor Psy’of de annulering van de cursusovereenkomst door ‘Factor Psy’, tenzij aan ‘Factor Psy’opzet of grove schuld kan worden verweten. 2. Indien ‘Factor Psy’op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Intellectuele eigendom. 1. Copyrights en eigendomsrecht van aangeleverd materiaal ligt bij de auteurs van de artikelen/het oefenmateriaal. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door ‘Factor Psy’ voorbehouden. 2.In overleg met de docenten kan materiaal aangewend worden voor eigen gebruik. 

Vervanging docent of trainer ‘Factor Psy’ is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Toepasselijk recht 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘Factor Psy’en overeenkomsten tussen ‘Factor Psy’en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid 1.Door cursisten, deelnemers, bedrijven verstrekte informatie wordt door ‘Factor Psy’, diens trainers, opleiders en/of voor ‘Factor Psy’ werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Factor Psy houdt zich aan de geldende privacy wetgeving.

Factor Psy is geregistreerd als opleidingsinstituut bij het CRKBO. KVK:72422009 Bank: NL32 ASNB 0781 2362 58